תנאי שימוש באתר
ובאפליקציית החברה

ברוך הבא לאתר  www.lazuz.co.il ("האתר") ו/או לאפליקציית lazuz ("האפליקציה"), המנוהלים על ידי חברת אי אנד ג'י טקפוינט בע"מ ("החברה"). תנאי שימוש אלו  (להלן "תנאי השימוש") קובעים את התנאים, ההתניות והמגבלות אשר חלים על השימוש באתר ובאפליקציה, לרבות על רכישת שירותים מצדדים שלישיים באמצעות האפליקציה ו\או האתר. כל שימוש באתר ו\או באפליקציה ו\או רכישת שירות כלשהו באמצעות האתר ו/או האפליקציה או שימוש בכל תוכן הקשור להם, ייחשב להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. אנו שומרים על זכותנו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, והמשך שימושך באתר ו/או באפליקציה או בשירותי החברה לרבות צפיה במידע כלשהו הקשור לחברה, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר ובאפליקציה.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שתבצע באתר ו/או באפליקציה, ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין החברה.

כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

באם הנך תאגיד מסוג כלשהו או עסק פרטי אזי הנך מצהיר כי הנך מורשה חתימה מטעם תאגיד או עסק כאמור ובעל זכות לאשר ולהתחייב בתנאים אלו.

מהות האתר והאפליקציה

האתר והאפליקציה הינם מערכת לניהול והזמנות של מגרשי ספורט מבעלי מגרשים ו\או מועדוני ספורט ו\או מתחמי ספורט ו\או מועצות מקומיות ו\או מתנסים ו\או גופים מסחריים שונים ("בעלי המגרשים" וכל אחד מהם בנפרד "בעל מגרש") אשר מאפשרת לכל משתמש פרטי ("משתמש הקצה", או "אתה") לשריין מגרש לשימושו, לשנות את הזמנתו, ו\או לבטלה ("המערכת").

מובהר לך והנך מאשר כי ההתקשרות להזמנת המגרשים הינה אך ורק למול בעל המגרש, וכי החברה מהווה פלטפורמה בלבד לביצוע פעולות כאמור ואינה צד להתקשרות זו ולא תהא לה כל אחריות או חבות למול המזמין או בעל המגרש לרבות בקשר עם כל מחלוקת ביניהם.     

בחלק ממגרשי הספורט, מספקת המערכת אפשרות לכניסה ויציאה באמצעות מנעול חכם. הנך נדרש לפעול על פי ההנחיות המפורטות באתר ולנעול את המנעול בצאתך.

הנך מאשר לאפליקציה לאסוף מידע הכולל את מיקומך. האפליקציה תעשה שימוש במידע לגבי מיקומך אך ורק בכדי להציע לך את שירותי האפליקציה, לשפר את איכותם, ואת דיוקם ולספק לך את השירות שביקשת.

הנך מצהיר ומתחייב כדלהלן: (א) כי תשמור על המגרש שהזמנת, לא תשחית או תבצע כל פעולה שתגרום נזק, (ב) כי תפעל בהתאם להוראות השימוש ו\או תקנון אשר קיים במגרש בו הזמנת (ג) כי תתלבש באופן מכובד וראוי במהלך הפעילות (ג) כי תפנה באופן מכובד לצדדים שלישיים לא תנבל את הפה או תקלל ולא תנקוט בשום אלימות פיזית או מילולית מכל מין וסוג שהוא. (ה) כי כלל הציוד הנדרש לשם ביצוע הפעילות הינו באחריותך (לרבות הבאת כדורים, מטקות וכיו"ב).

האפליקציה הינה חינמית, ואולם, החברה תהא רשאית, מעת לעת לגבות תשלום בגין שירותים שונים שמציעה האפליקציה, לשיקול דעתה הבלעדי.

רישום ומסירת פרטים

על מנת להזמין מגרש באמצעות המערכת, יהא עליך להירשם לאפליקציה.

עם סיום הרישום תקבל שם משתמש וסיסמה אשר ישמשו אותך לבצע פעולות שונות לרבות הזמנת מגרש, שינוי הזמנה, ביטול הזמנה, עדכון פרטיך וכיו"ב.

במסגרת ההרשמה, תידרש להירשם ולהכניס פרטים אודותיך אשר חלקם הינם חובה וחלקם לבחירתך. עליך לשמור בסודיות מוחלטת את שם המשתמש והסיסמה אשר בחרת. הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר או האפליקציה, נמסר מרצונך הבלעדי.

חובה על כל אדם או תאגיד אשר ירשם, למסור פרטים נכונים ומדויקים במסגרת הרישום וכן לעדכן בכל שינוי בפרטיו או בדרישותיו מייד עם קרות השינוי. כל האחריות בגין הנתונים שתמסור, חלה עליך ולפיכך הנך מתבקש לוודא כי כל הנתונים שהכנסת הינם נכונים ומדויקים, וכי כל פרט שתמסור או תעביר הינו נכון ומדויק, והשימוש בהם יעשה בהתאם ובכפוף לתנאי הצהרת הפרטיות בלינק שלהלן: מדיניות הפרטיות

החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר ו\או באפליקציה ואתה פוטר בזאת את החברה, לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו או שעלולים להיגרם כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

הגבלות ואיסורים

כתנאי לרכישת שירותים מהחברה הנך מתחייב כדלהלן: (א) כי הנך מעל גיל 16. (ב) כי במידה ותחליט לבצע את הרכישה באמצעות כרטיס אשראי אזי הנך הבעלים החוקי של כרטיס האשראי ושל חשבון הבנק שאליו משתייך כרטיס האשראי. (ג)  כי יש בידיך את המסגרת הנדרשת בחשבון על מנת לבצע תשלומים בהתאם לשירותים שהנך מבקש לקבל. (ד) כי לא חל עליך כל איסור לבצע רכישה של שירותים או מוצרים מסוג אלו המוצעים לך על ידי החברה.

הנך מתחייב כי לא תעשה כל שימוש באתר או באפליקציה ו/או בתכנים שיתקבלו במסגרת השימוש בהם לצורך: (א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש בהם ו/או שמפרים את הדין ו/או צו שיפוטי כלשהו ו/או שעלולים להפר זכויות קנייניות של צד שלישי. (ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת שימוש באתר (ג) העלאת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו\או המזיקים לחברה ו/או למנהליה ו/או לצד שלישי כלשהו. (ד) העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע  בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיות ו/או כל מידע אחר בעל אופי דומה. (ה) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי ההתקשרות. (ו) הטרדה או תלונת שווא או התחזות לאחר (ז) פגיעה בצד שלישי כלשהו לרבות בפרטיות או בצנעת הפרט. (ח) פגיעה ו/או הפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים.

הנך מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או באפליקציה בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות אחרים ו/או הטרדת אחרים, התחזות לאחרים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתר או אפליקציה ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת האתר או אפליקציה במידע, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, ו\או פרסום קישורים.

הנך מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר או האפליקציה  לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר או באפליקציה, ולא להתערב בקוד המקור של האתר או האפליקציה.

הנך מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בו ו\או האפליקציה, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאים אלו בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

למעט אם הותר באופן מפורש בתנאים אלו ללא הסכמה מוקדמת בכתב של החברה, אתה מסכים שלא: (i)  להשתמש, לשנות או לשלב את האתר או האפליקציה לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר או האפליקציה; ו – (ii) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאים אלו כל אדם אחר; (iii) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר או האפליקציה לטובת צדדים שלישיים; (iv) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי האתר או האפליקציה, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח אתר או אפליקציה מתחרים; ו/או (v) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האתר או האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקור של האתר או האפליקציה.

בעלות וזכות הקניין

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ו/או בחומרים שימסרו או יגיעו אליך באמצעות האתר ו\או האפליקציה ו/או על ידי החברה במסגרת השירותים שתספק לך, לרבות חומרים, עיצוב טקסט, תוכנה, מוזיקה, וידאו, גרפיקה חומרים המוכלים בפרסומות או בהודעות הנשלחות אליך או במידע מסחרי המוצע לך על ידי החברה, וכל חומר מקצועי או אחר, יישארו קניינה הבלעדי של החברה בכל עת. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים באתר ו\או באפליקציה הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו בבעלותה  הבלעדית כאמור. אין בתנאים אלו בכדי להעביר אליך כל זכות באתר או באפליקציה, ו/או בחומרים שיועברו אליך, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בהם בהתאם לתנאים אלו, ולהוראות הדין. שום דבר מהאמור בתנאים אלו אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של החברה או צד שלישי כלשהו על פי כל דין.

רישיון

החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באתר ובאפליקציה, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאים אלו, ובתנאי השימוש והצהרת הפרטיות של האפליקציה. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות באתר ובאפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת תנאים אלו במפורש.

תחזוקה ותמיכה,

לא חלה על החברה כל חובה על פי תנאים אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האתר. עם זאת, החברה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האתר, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את האתר. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי תנאים אלו יחולו על כל השדרוגים כאמור.

ביטול עסקה

ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האפליקציה, יתאפשר בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  והתקנות שהותקנו מכוחו.

תוכל לבטל הזמנת מגרש, אך ורק בהתאם למדיניות הביטולים שתכלול לוחות זמנים לביטול של כל בעל מגרש, אשר תפורט בסיכום ההזמנה שתישלח אליך עם ביצוע ההזמנה, ואשר תאושר על ידך.

במידה ורכשת כרטיסיה, אזי תוכל לבטלה בכל עת, ובלבד שבגין השימוש בפועל שעשית במגרשים עד למועד הביטול, ישולם מחירם המלא.

בגין כל ביטול תחויב בדמי ביטול של 5% ולכל היותר 100 ₪ כמפורט בהוראות הדין, וכן בכל ההוצאות, לרבות הוצאות לצדדים שלישיים, שהוציאה החברה עבור במסגרת ההזמנה, אשר ינוכו מסכום ההחזר שתקבל.

הזיכוי יעשה בתוך 30 ימים ממועד מתן הודעת הביטול.

בכל מקרה שבו תאחר את לוחות הזמנים לביטול, לא יהיה ניתן לבטל את הזמנתך, ותחויב במלוא הסכום בגין המגרש. מובהר כי אי הגעה לפעילות במועד שהזמנת, תגרור חיוב מלא.

במידה וברצונך לבטל או לשנות מועד פעילות, עליך לבצע את הביטול באמצעות האפליקציה, והביטול יעשה באופן מידי, ותקבל הודעה על כך.

בכל מקרה בו תבוטל פעילות עקב בעל המגרש ו\או במקרים בהם יורד גשם ו\או קיימת בעיה בטיחותית או אחרת המונעת שימוש במגרש שהוזמן, תקבל הודעה על כך, ותהיה זכאי לשנות או לבטל את מועד הפעילות, בהתאם למדיניות של כל בעל מגרש, באמצעות יצירת קשר ישיר עם בעל המגרש.

החברה מתחייבת כי במידה ותזמין מגרש והוא לא יהיה זמין לך במועד בו הזמנת, ולא התקבלה כל הודעה מהצד של החברה על ביטול, אזי יהא זכאי המזמין לקבל זיכוי מלא על התשלום שביצעת, או לחלופין יקבל זיכוי על התשלום ששילם למימוש אצל בעל המגרש, וכן פיצוי לזמן נוסף זהה להזמנת מגרש בחינם אצל אותו בעל המגרש.

הגבלת אחריות

כל מידע שתחליט לשתף עם החברה במסגרת השימוש באתר או באפליקציה או מחוצה להם, אשר אינו חובה על פי תנאים אלו, יימסר על ידך מרצונך החופשי וידוע לך שאין לך כל חובה למסור אותו במסגרת או כתנאי להזמנת פעילות.

לחברה לא תהא כל אחריות בגין הפעילות, איכותה או התאמתה לך. ידוע לך כי החברה הינה פלטפורמה להזמנת מגרשים בלבד ואינה צד להסכם בינך לבין בעל המגרש, ומכך זאת אין לה כל חבות או אחריות לכל אלמנט הנוגע לפעילות זו, וכל מחלוקת בין בעל המגרש למבצע הפעילות תלובן ביניהם ישירות.

ידוע לך כי החברה משתמשת בשירותים של צדדים שלישיים מהם היא מקבלת שירותים על מנת שתוכל לספק לך חלק מהשירותים שרכשת. החברה אינה ערבה או מתחייבת לטיב או לאיכות ספקי שירותים כאמור ואין בבחירתם בכדי להוות ערבון או בטחון לביצוע השירותים באופן מלא על ידם.

כל מידע שתקבל במסגרת האתר ו\או האפליקציה, אינו מהווה יעוץ או שידול או שכנוע כלשהו לביצוע פעולה כלשהי, וכל מסקנה או תובנה שתפיק או פעולה שתחליט לבצע, הינה על אחריותך בלבד.

החברה, לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר אתה תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר או באפליקציה. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד החברה בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר או באפליקציה, למטרה כלשהי.

כל השימוש והמידע, הנכלל באתר ובאפליקציה מוצע לך "כמות שהוא " (As is)בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

החברה אינה מבטיחה כי האתר או האפליקציה או תכנים כלשם יענו על דרישותיך או כי פעולת האתר או אפליקציה תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, החברה מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין היתר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות מכללא, לרבות בין השאר, אחריות מכללא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר או האפליקציה.

בכפוף להוראות הדין החל, בשום מקרה לא תחול על חברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקי שירותיה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין בין לך ובין לכל צד שלישי שהוא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לתכנים שיועברו באמצעות האתר ו/או האפליקציה, לשימוש בשירותי האתר ו/או האפליקציה ו/או להזמנת שירותים באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או לשימוש או לביצועי האתר ו/או האפליקציה, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר ו/או האפליקציה, לאספקה או לאי-אספקה של שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר ו/או האפליקציה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר ו/או האפליקציה, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע או לכל מעשה או מחדל אחר של חברה ועובדיה בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

בכפוף להוראות הדין החל, בשום מקרה לא תעלה אחריות החברה, בגין כל סיבה שהיא, אליך או אל כל מישהו מטעמך, על 100 ₪.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר ו\או ו/או האפליקציה ו/או שירותי החברה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ו/או באפליקציה ובשירותים המוצעים על ידי החברה.

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לאפליקציה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל מקרה.

החברה רשאית בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו, זמנית או בצורה קבועה ו\או להחליף את אפליקציה או לבצע שימוש באתר תכנים אחר.  

כללי

תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו, תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את חברה בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו לה ו/או לבעלי מניותיה ו/או למנהליה ו/או לאתר עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר באמצעות האפליקציה ו\או באמצעי התקשורת המפורטים באפליקציה.